Αλατότητα

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού στην πραγματικότητα αποτελεί μέτρο αλατότητας.

Η υπερβολικά υψηλή αλατότητα μπορεί να επηρεάσει τα φυτά με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ειδική τοξικότητα ενός συγκεκριμένου ιόντος (όπως το νάτριο)
  • Όσο υψηλότερη οσμωτική πίεση γύρω από τις ρίζες τόσο μη αποτελεσματική απορρόφηση νερού από το φυτό.

Ορισμένα φυτά είναι πιο ευαίσθητα στην ηλεκτρική αγωγιμότητα από άλλα και κάθε είδος έχει ένα όριο ηλεκτρικής αγωγιμότητας, πέρα από το οποίο η απόδοση μειώνεται.

Χρήση φορητών μετρητών ηλεκτρικής αγωγιμότητας

Οι περισσότεροι μετρητές EC έχουν τις ακόλουθες πληροφορίες που αναγράφονται πάνω τους ή/και στα εγχειρίδια τους:

  • Μονάδες μέτρησης – διαφέρουν από μετρητή σε μετρητή (π.χ. ds/m ή μs/cm).
  • Το εύρος της μέτρησης.
  • Εάν το όργανο αντισταθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία. Εάν όχι, η μέτρηση του EC νερού θα πρέπει να γίνει στους 25oC.

Πώς να γίνει σωστή μέτρηση EC

Προκειμένου να έχουμε μια αξιόπιστη και σωστή μέτρηση, πρέπει να γίνεται σωστά η ανάγνωση της.

  • Βυθίζεται ο μετρητής EC στο δείγμα νερού μέχρι το επίπεδο που υποδεικνύεται στις οδηγίες. Ποτέ δεν βυθίζεται τελείως ο μετρητής EC στο νερό.
  • Γίνεται ανάδευση του νερού με τον μετρητή
  • Αναμονή μερικών δευτερολέπτων μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη και ληφθεί η ένδειξη.