ΒΕΒΑΙΩΣΗ ECO-SCHEMES

Βεβαίωση της εταιρείας μας ΟΛΒΙΟ EE για τα προϊόντα λίπανσης που εντάσσονται στα οικολογικά σχήματα ECOSCHEMES – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 3941/17.06.2023

Tα παρακάτω προϊόντα μας εντάσσονται στα οικολογικά σχήματα, δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης 31.6-ΙΒ Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες και ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 3941/17.06.2023.

Κατηγορία 1α:Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (προϊόντα λίπανσης που φέρουν σήμανση CE) τα οποία ανήκουν στην Κατηγορία Λειτουργίας Προϊόντος ΚΛΠ 6 Βιοδιεγέρτης φυτών και συγκεκριμένα στην 6(Α)-Μικροβιακός διεγέρτης φυτών και ΚΛΠ 6(Β)-Μη μικροβιακός διεγέρτης φυτών.

OLBIO – Βιοδιεγέρτης CE ΚΛΠ 6(Β) Μη μικροβιακός διεγέρτης φυτών:

OLBIO: DREAM STIM Bio CE

Κατηγορία 2: Νέου Τύπου λιπάσματα τα οποία περιέχουν ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών όπως φυτορμόνες, ένζυμα, ρυθμιστές, βιταμίνες, πρωτεΐνες, αμινοξέα και άλλες παρόμοιες ουσίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη του φυτού και βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με έναν ή και περισσότερους τύπους λιπασμάτων των ομάδων α’ – δ’ (το ελάχιστον έναν) του άρθρου 4α της υπ’ αρ. 257921/15-6-2004 (Β’ 955) κοινής υπουργικής απόφασης, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά βάσει της υπ’ αρ. 291180/11034/19-9-2002 (Β’ 1274) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 257921/15-6-2004 (Β’ 955), όμοια και ισχύει.

Σημείωση: Τα χουμικά συστατικά αφορούν στις πιο δημοφιλείς παγκοσμίως βοηθητικές ουσίες ανάπτυξης. Τα χουμικά συστατικά της ΟΛΒΙΟ έχουν αποδεδειγμένη δράση ως βιοδιεγέρτες και βοηθητικά ανάπτυξης, βάσει ανεξάρτητων ερευνητικών πειραματικών που διεξήχθησαν στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων.

OLBIO – Νέου Τύπου Λιπάσματα με Χουμικά συστατικά:
Περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων»

  • HUMAX FORCE 10-5-5 +5% Χουμικά οξέα
  • HUMAX CALCIUM 7-0-0 +12CaO+Fe+Mn+Zn+4% Χουμικά Οξέα
  • HUMAX IRON 12-0-0 +2% ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) + 5% Χουμικά οξέα             

OLBIO – Νέου Τύπου Λιπάσματα
Mε Αμινοξέα:Περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων»

  • AMINOPRO 6-0-0+IXN.+5% Χουμικά οξέα+10%Αμινοξέα
  • REGEN BORON 5,5-0-4+0,6B+IXN.+2% Χουμικά οξέα+2%Αμινοξέα 
  • REGEN ZINC 5,5-0-4+1Ζn+IXN.+2% Χουμικά οξέα+2%Αμινοξέα 
  • REGEN VITA 11-0-0+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

Κατηγορία 3: Προϊόντα με ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά για χρήση στη γεωργία βάσει της υπ’ αρ. 217217/ 8-1-2004 (Β’ 35) Υπουργικής Απόφασης.

OLBIO – Προϊόντα με ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης:

Σκευάσματα σε στερεή μορφή OLBIO:
FYSICAL
LEON 0-7
LEON G
LEON AC
LEON ALK
LEON Z
Σκευάσματα σε υγρή μορφή OLBIO:
LEON MAX
LEON MAX BioAMINO PRO Bio

Στην ετικέτα των παραπάνω προϊόντων αναγράφεται η φράση: «Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών/Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για χρήση στη γεωργία σύμφωνα με την υπ’ αρ. 217217/2004 (Β’ 35) υπουργική απόφαση».